MS BIH

Motociklistički savez Bosne i Hercegovine (MS BiH) osnovan je 11.07.2011. godine na zasjedanju Osnivačke skupštine u Kreševu. Osnivanje saveza potvrđeno je Rješenjem Ministarstva Pravde Bosne i Hercegovine broj: UP 08-07-1-1481/11 (od 13.09.2011.god.), te je upisan u registar Ministarstva pravde BiH, kao i Ministarstva civilnih poslova BiH.

MS BiH je formiran u skladu sa Zakonom o sportu Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 27/08) i Zakonom o udruženima i fondacijama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 32/01, 42/03 i 63/08). MS BiH je granski savez dobrovoljno udruženih Sportskog auto-moto saveza Republike Srpske (SAMS RS) i Motociklističkog saveza Federacije Bosne i Hercegovine (MS FBiH).

MS BiH je osnovan radi ostvarivanja ciljeva i zadataka kao samostalna organizacija za obavljanje djelatnosti u motociklizmu, posebice u motociklističkom sportu. Savez je interesna, sportska i nepolitička organizacija. Područje djelatnosti Saveza je teritorija Bosne i Hercegovine.

Naziv udruženja je: MOTOCIKLISTIČKI SAVEZ BOSNE I HERCEGOVINE, a skraćeni naziv je MS BiH. Naziv udruženja na engleskom jeziku je: " MOTORCYCLE ASSOCIATION OF BOSNIA AND HERZEGOVINA".

Sjedište MS BiH je u Kreševu, Ul. Fra-Grge Martića bb, a Predsjednik saveza je Davor Kožul. Savez ima svojstvo pravnog lica/osobe s pravima i obavezama utvrđenim zakonom i svojim Statutom.

Savez ima pečat i štambilj.

MS BiH je vrhovni sportsko-stručni organ za motociklistički sport Bosne i Hercegovine.

MS BiH je nastao kao plod dugogodišnje želje vozača-motociklista, motociklističkih aktivista i motociklističkih klubova u Bosni i Hercegovini da prestanu zavisiti/ovisiti o drugim asocijacijama i tijelima u Bosni i Hercegovini i da napokon dobiju pravno lice/osobu kroz koju nesmetano i autonomno mogu obavljati djelatnosti usmjerene razvoju motociklizma, prvenstveno motociklističkog sporta.